Regulamin i polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Infinity Power International

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu
poniżej kompleksową informację na temat sposobów i zasad przetwarzania przez nas danych
osobowych. Realizując w ten sposób nasz obowiązek informacyjny w tym zakresie, zachęcamy
zarazem do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Infinity Power International z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 99 lok. 8
adres e-mail: office@infinitypower.pl

• Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z ogólnie dostępnych źródeł.
• W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Nasza firma dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu,
charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. Państwa dane osobowe mogą przetwarzane
na podstawie przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
679.2016):
– art. 6 ust. 1 lit. a – w tym wypadku dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę – jeśli taka
zostanie przez Państwa wyrażona w odrębnym oświadczeniu, i jedynie w celu w tym
oświadczeniu określonym;
– art. 6 ust. 1 lit. b – chodzi tu o sytuacje gdy Państwa dane są nam niezbędne dla realizacji
umowy pomiędzy nami, także w zakresie czynności przygotowawczych do zawarcia umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. c – dane możemy przetwarzać także w związku z ciążącymi na naszej firmie
obowiązkami prawnymi – przykładem będą tutaj rozliczeniami podatkowe z Urzędem
Skarbowym;
– art. 6 ust. 1 lit. f – Państwa dane przetwarzamy także w innych celach, określanych jako
uzasadniony interes administratora; pod określeniem tym kryje się np.: przetwarzanie danych w
celu podtrzymania relacji biznesowych na przyszłość.
Powyższe podstawy mogą występować razem bądź w dowolnych konfiguracjach, w zależności
od natury relacji łączącej Państwa z naszą firmą.

• Cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. W tym celu
wystarczy wysłać e-mail na adres office@infinitypower.pl Tą samą drogą możecie Państwo wnieść
sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Państwa danych. Państwa wniosek zostanie
niezwłocznie zrealizowany, chyba że dalsze przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie
konieczne (na przykład ze względu na przepis prawa, lub nierozwiązane sprawy
finansowe).Wskazujemy przy tym, że wycofanie zgody nie ma wpływu na prawidłowość
przetwarzania dokonywanego przez nas przed jej cofnięciem.

• Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane osobowe, a komu ich nie przekażemy?
Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej naszej firmy będą mieć
wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki publiczne (urzędy etc.), jeżeli wystąpią
do naszej firmy z takim żądaniem w oparciu o ważną podstawę prawną. Państwa dane mogą być
także powierzone przez nas naszym zaufanym partnerom, jeżeli jest niezbędne dla sprawnego
funkcjonowania naszej firmy lub realizacji naszych usług dla Państwa. Może tu chodzić w
szczególności o wsparcie z zakresu: prawa, podatków, usług IT, lecz także partnerów
biznesowych z innych dziedzin. Dokładamy starań, aby powierzać dane jedynie sprawdzonym i
rzetelnym kontrahentem, w oparciu o przewidziane prawem instrumenty zabezpieczające
Państwa interesy w kontekście ochrony danych osobowych.
Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będziemy ich także
przekazywać do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

• Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – jeżeli jest to technicznie
możliwe, prawo wniesienia sprzeciwu, i wspomniane wcześniej prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
Wymienione prawa mogą być wyłączone lub ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest
zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
Poza powyższymi, w przypadku gdu uznają Państwo iż wasze prawa w zakresie ochrony danych
osobowych zostały naruszone, mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

• Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zależy od charakteru naszej
współpracy i legalnych podstaw do przetwarzania Państwa danych:
– Jeżeli dane przetwarzamy na podstawie zgody, to będą one przetwarzane do czasu realizacji/
wygaśnięcia celu dla którego zostały zebrane, lub do czasu wycofania tej zgody przez Państwa;
– Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów przetwarzane są co najmniej do czasu
przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu realizacji umowy. Okresy przedawnienia roszczeń
wynikają z przepisów prawa, i mogą ulegać zmianom.
– Wymagany okres przetwarzania danych niezbędnych dla realizacji obowiązków prawnych
wynika z przepisów te obowiązki określających. Przykłady takich obowiązków to m.in.:
wymagana archiwizacja dokumentów księgowych czy dokumentacji pracowniczej i innych
umów objętych składkami ubezpieczeniowymi.
– Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu wniesienia
sprzeciwu przez Państwa, lub wygaśnięcia tego interesu.

ZGODY NEWSLETTER I FORMULARZ
KONTAKTOWY
Zapisując się do newslettera wyrażają Państwo zgodę na:
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania przez Infinity Power
International NIP 9522244591 newslettera zawierającego m i.in. informacje handlowe.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Infinity Power International moich danych osobowych
w postaci adresu poczty elektronicznej, w celu przesyłania mi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, zgodnie z
regulacjami dot. świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zgody formularz kontaktowy:
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu
-Każdy ma możliwość odwołania zgody pisząc do nas drogą mailową prośbę o usunięcie z bazy
danych

Informacja RODO
Zasady korzystania ze strony Facebook
Infinity Power International
I Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Infinity Power International z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 8
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@infinitypower.pl

II. Informacje ogólne:
• Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie
Facebooka.
• Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są
bezpośrednio administrowane przez Facebook.
• Administrujemy Państwa danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa
pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej
przez nas działalności, oraz treści przez nas udostępnionych.
• Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na
potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
• Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana
przez nas poza serwisem Facebook.
• Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów
społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu
gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego
przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących
Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo
zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/
explanation.

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:
1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym
Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego
pomocą o aktywności Administratora, promowaniu naszej firmy, różnych wydarzeń, budowaniu i
utrzymaniu społeczności związanej z naszą firmą, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi
prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe
przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
• podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie
opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym
Facebook,
• dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
• zdjęcie profilowe jeśli zostanie przez Państwa udostępnione;
• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage –
użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne, i
nie ponosimy odpowiedzialności za legalność dysponowania takimi zdjęciami przez
użytkowników;
• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za
pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do
niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki
plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny
kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników
zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia
fanpage’a.

IV. Odbiorcy danych:
W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach
obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje
dostarczane przez użytkowników są jawne.
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z
którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
• podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w
ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook, jako administrator danych, w określonych
przypadkach może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy
Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni
poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

V. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą
przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
• w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa
komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
• Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia
aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram
podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji
„Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie
Facebook wynoszący 2 lata,
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/
kontakt
c) telefonicznie: (22) 531 03 00.
VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak
możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

PLIKI CIASTECZKA COOKIE
Zgoda na pliki cookie i przetwarzanie danych
Infinity Power International oraz nasi zaufani Partnerzy wykorzystujemy pliki cookie w celu obsługi
stron internetowych, dostarczania usług użytkownikom, wyświetlania spersonalizowanych treści
czy też realizacji naszych celów biznesowych. Poniżej zamieściliśmy więcej informacji o tym, z
jakich plików korzystamy. Do Ciebie należy decyzja, czy zaakceptujesz wszystkie, odrzucisz
wszystkie poza niezbędnymi, czy dokonasz indywidualnego wyboru. W dowolnym momencie
możesz zmienić zdanie i zmodyfikować swój wybór poprzez przycisk w lewym dolnym rogu.
Zgoda na pliki cookies jest dobrowolna i można ją wycofać lub zmodyfikować w dowolnym
momencie klikając w przycisk ciasteczka w lewym dolnym rogu strony. Więcej informacji
znajdziesz w polityce plików cookies.

Niezbędne
Niezbędne ciasteczka służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony
internetowej, właściwej obsługi naszych użytkowników, przez którą rozumiemy m.in. zapewnienie
bezpieczeństwa czy prawidłowe dostarczenie i dostosowanie usługi. Nie umożliwiają one
identyfikacji konkretnego użytkownika. Niezbędne pliki cookie pozwalają nam również zrealizować
podstawowe cele naszej firmy, do których należy np. zapewnienie prawidłowej i niezakłóconej
komunikacji, zagwarantowanie obsługi na najwyższym poziomie, dostosowanie treści
odpowiadającej użytkownikom oraz ich ochrona przed oszustwami. Pliki te pozwalają korzystać
naszym użytkownikom z wybranych usług. Ponieważ są to pliki niezbędne, nie można ich
wyłączyć.

Kierunkowe i reklamowe
Te pliki pozwalają nam dopasować naszą ofertę do potrzeb naszych użytkowników. Cookie
kierunkowe pokazują nam w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych
dzięki czemu możemy dostosować reklamę i tym samym usługę lub produkt, który będzie zgodny
z oczekiwaniami użytkownika. Na podstawie cookie reklamowych budowany jest profil
zainteresowań użytkownika i dopasowywane są reklamy tak, aby nie otrzymywał on treści, które
go nie interesują. Pliki te nie są bezpośrednim nośnikiem danych osobowych, a identyfikują
wyłącznie przeglądarkę urządzenia. Cookie reklamowe i kierunkowe umożliwiają dostarczenie
interesujących użytkownika reklam, zgodnych z jego zainteresowaniami.

Wydajnościowe i analityczne
Pliki analityczne i wydajnościowe służą do poprawy wydajności naszej strony internetowej i służą
wyłącznie naszym wewnętrznym celom. Są to dane anonimowe i niepozwalające na identyfikację
konkretnego użytkownika. Ich głównym zadaniem jest pokazanie nam co jest najbardziej i
najmniej popularne, jak wygląda ruch na naszych stronach. Dzięki tym plikom możemy
udoskonalić naszą ofertę i ulepszyć świadczone usługi, dostosować wyniki do potrzeb
użytkownika. Te anonimowe statystyki mogą być udostępniane na potrzeby prowadzonej
komunikacji zewnętrznej. Wydajnościowe pliki cookie pozwalają nam również zweryfikować czego
poszukują nasi użytkownicy, co pozwala nam ulepszyć wyniki naszej strony.

Media społecznościowe
Pliki cookie należące do mediów społecznościowych umożliwiają udostępnianie treści naszej
strony internetowej w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Są
one plikami łączącymi naszą stronę z popularnymi serwisami. Kontrolę nad tymi plikami sprawują
wymienione platformy. Dzięki tym plikom mamy możliwość powiązania kont użytkowników z
treściami na naszej stronie, czyli uwierzytelniania użytkownika. Właśnie te pliki zapewniają
możliwość dodawania komentarzy czy umożliwiają dostarczenie reklamy w mediach
społecznościowych.
Polityka prywatności

Kim jesteśmy
Adres naszej strony internetowej to https://www.infinitypowerinternational.com


Komentarze
Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu
komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy
wykrywaniu spamu.
Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash)
może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka
prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po
zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego
komentarza.

Media
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać
przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać
pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka
Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy,
adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania
kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka
wygasają po roku.
Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia
czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych
osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich
informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch
dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po
dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną
usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe
ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na
identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone
treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził
bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne
systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to
śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w
tamtej witrynie.

Analiza statystyk
Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.
Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony.
Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez
wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są),
przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może
dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc
nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i
modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać
dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w
naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać
usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to
żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych,
prawnych albo bezpieczeństwa.
Gdzie przesyłamy dane
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Regulamin
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu
internetowego infinitypower.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów i usług.

1. Definicje
1. Infinity Power International Jolanta Wasilewska, Anna Modrzewska Spółka komandytowawłaściciel serwisu, ul. Hiacyntowa 23 05-077 Warszawaadres e-mail:office@infinitypower.pl
◦ Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a
Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów.
◦ Adresy internetowy Serwisu to https://www.infinitypower.pl
◦ Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna
nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
◦ Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na
indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i
przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
◦ Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub
inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
◦ Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem
do Produktu.
◦ Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów
Dodatkowych w postaci komputerowych plików, nagrań audio i wideo, świadczona
za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem
Serwisu.
◦ Sesja indywidualna (Google Meat, Zoom,WhatsApp) – spotkanie na odległość za
pośrednictwem połączenia online.
◦ Hasło – poufny ciąg znaków numerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi,
konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu https://www.infinitypowerinternational.com
oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego
zakupu Produktu.
◦ Reklamacja – zgłoszenie Infinity Power International przez Użytkownika wady
Produktu.
◦ Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Infinity Power International
mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w
przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

2. Postanowienia ogólne
1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do
wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do
ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Infinity
Power International ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
2. Infinity Power International zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu,
bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie,
pozwalające na przeglądanie stron www, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki
pocztowej email.
5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej).
6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami
prawa. Infinity Power International zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług,
usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika
prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Infinity Power International zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału,
ze względów technicznych lub organizacyjnych.
8. Na indywidualną sesję (Google Meat, Zoom,WhatsApp), można umówić się ustalając
szczegółową datę oraz godzinę spotkania, wysyłając na adres email:offie@infinitypower.pl, potwierdzenie przelewu, według klucza podanego w trakcie
umawiania sesji.
9. Osoby zapisane na szkolenie/kurs/warsztaty, które się spóźnią i nie poinformują nas
najpóźniej do godziny rozpoczęcia szkolenia/kursu/ warsztatu o spóźnieniu się, lub drogą
mailową office@infinitypower.pl, ewentualnie pod numer 797 919 772 nie wezmą udziału w
szkoleniu/kursie/warsztatach.
10. Uczestnictwo warsztatu należy potwierdzić 48h przed rozpoczęciem szkoleniem/kursem/
warsztatu. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia uczestnictwa w warsztacie, miejsce
zarezerwowane straci swoja ważność, pomimo wpłacenia zadatku.
11. Uczestnik warsztatu, który dokonał wpłaty zadatku celem rezerwacji miejsca na szkolenie/
kurs/warsztacie, nie może przekazywać osobom trzecim swojej rezerwacji, przekazanie
rezerwacji osobom trzecim jest równoznaczne z anulowaniem zarezerwowanego miejsca
na szkoleniu/kursie/warsztacie a tym samym wpłacony zadatek jest bezzwrotny.
12. Osoby zapisujące się na szkolenie/kurs/warsztaty, które wpłacają zadatek, wyrażają tym
samym zgodę na zasadę braku możliwości zwrotu wpłaconego zadatku. Zadatek jest
bezzwrotny, ponieważ jest gwarancją rezerwacji dla wpłacającego klienta, miejsca na
szkoleniu/kursie/warsztacie.
13. Infinity Power International zastrzega sobie prawo do zmiany platform na których
umieszcza własne publikacje cyfrowe, darmowe jak i płatne webinary i szkolenia.

3. Zasady korzystania z Serwisu
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w
postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.
2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Infinity Power International należności
uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz
ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz
ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania
zamówienia.
3. Infinity Power International zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie
zamówienia przez Infinity Power International powoduje skutek, że umowę uznaje się za
niezawartą.
4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w
złotych polskich.
6. Podstawowym sposobem dostawy dla produktów wirtualnych jest wysyłka na adres email
podany w zamówieniu, a dla produktów fizycznych wysyłka na adres pocztowy podany w
zamówieniu.
7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od
momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Infinity Power International,
8. Infinity Power International zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt
pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
9. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym
Użytkownik zostanie poinformowany przez Infinity Power International.
10. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu
zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z
tym Produktem.

4. Zasady korzystania z zakupionych Produktów
1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne,
podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich
przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci
komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w
całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie
struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie
zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie
osobom trzecim lub pośrednim lub odtwarzanie publiczne.
4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z
Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku
wykrycia takich sytuacji, Infinity Power International może kierować roszczenia z tego tytułu
względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej
kopii Produktu.

5. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem,
skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy
office@infinitypower.pl
2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie
uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie
został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w
terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Infinity Power International z reklamacją.
3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia
umowy. Zgodnie z ustawą ochrony konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta i paragrafu „wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy” Użytkownik nie może
zwrócić produktu w przypadku gdy:
– Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,
– W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe,
– Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: office@infinitypower.pl
4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe
prawo.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do
wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają
być zwrócone środki.
6. Infinity Power International niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową,
otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za
niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną
cenę. W przypadku produktów podlegających możliwości zwrotu, zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.
8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Infinity
Power International, przelewem z konta firmowego na wskazany przez Użytkownika numer
konta, chyba, że Użytkownik drogą mailową wyraźnie wskaże inny sposób rozliczenia np. w
produktach dostępnych w sklepie na stronie www.infinitypower.pl. W tym przypadku
rozliczenia ekwiwalentem w postaci produktów dostępnych w sklepie na stronie
www.infinitypower.pl, Użytkownik nie ponosi opłat związanych z operacjami płatniczymi.
9. Infinity Power International rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy
rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji
Infinity Power International poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Infinity Power International dokonuje
zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie
przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż
30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Infinity Power International zastrzega sobie
prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Infinity Power International, Użytkownik
zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego
reklamacja dotyczy.
12. Rezygnacja z opłaconej indywidualnej sesji (Google Meet,WhatsApp,Zoom) możliwa jest do
24 godzin przed rozpoczęciem ustalonej sesji indywidualnej (Google
Meet,WhatsApp,Zoom). Odwołanie spotkania (Google Meet,WhatsApp,Zoom) na krócej niż
24 godziny jest równoznaczne ze stratą zapłaconego za sesję zadatku.

6. Faktury VAT
1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby
otrzymać fakturę Użytkownik musi wpisać dane firmy w tym NIP firmy w polu Uwagi.
3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą
przyjmowane w formie elektronicznej.
4. Infinity Power International zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe,
dobrowolnie podane przez Użytkownika.
5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia
przez Infinity Power International usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu naj
leszej jakości usługi.
6. Osoby deklarujące wystawienie faktury, muszą zgłosić ten fakt po opłaceniu całości
należności za produkt (sesje Google Meet,WhatsApp,Zoom, szkolenia/kursy/warsztaty,
nagrania audio, nagrania wideo, książki) i przesłać dane firmy na adres email:
office@infinitypower w dniu zawarcia umowy sprzedaży tj. złożenia zamówienia i
przyjęcia go do realizacji. Jeśli Użytkownik w/w produktów nie prześle danych do faktury
w czasie, o którym mowa powyżej, wpłacona kwota zostanie zafiskalizowana bez
możliwości wystawienia faktury.

7. Postanowienia końcowe
1. Infinity Power International zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z
zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w pkt. 7
ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie
umowy między Serwisem a Użytkownikiem.
8. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Infinity Power International zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do
Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli
wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Infinity Power
International.
2. Infinity Power International nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i
szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem
się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek
okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
3. Infinity Power International nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu
dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej,
kompletnej i pełnej.
4. Infinity Power International nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem
systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu
informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
Kim jesteśmy
Adres naszej strony internetowej to https://www.infinitypowerinternational.com.
Komentarze
Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu
komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy
wykrywaniu spamu.
Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash)
może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka
prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po
zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego
komentarza.
Media
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać
przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać
pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
Ciasteczka
Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy,
adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania
kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka
wygasają po roku.
Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia
czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych
osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich
informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch
dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po
dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną
usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe
ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na
identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone
treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził
bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne
systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to
śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w
tamtej witrynie.
Analiza statystyk
Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.
Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony.
Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez
wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są),
przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może
dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc
nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i
modyfikować te informacje.
Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać
dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w
naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać
usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to
żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych,
prawnych albo bezpieczeństwa.
Gdzie przesyłamy dane
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
RODO – Infinity Power International
Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu
poniżej kompleksową informację na temat sposobów i zasad przetwarzania przez nas danych
osobowych. Realizując w ten sposób nasz obowiązek informacyjny w tym zakresie, zachęcamy
zarazem do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Infinity Power International z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 99 lok. 9
adres e-mail: office@infinitypower.pl

1. Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z ogólnie dostępnych źródeł.
1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Nasza firma dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu,
charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. Państwa dane osobowe mogą przetwarzane
na podstawie przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
679.2016):
• art. 6 ust. 1 lit. a – w tym wypadku dane przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę – jeśli
taka zostanie przez Państwa wyrażona w odrębnym oświadczeniu, i jedynie w celu w tym
oświadczeniu określonym;
• art. 6 ust. 1 lit. b – chodzi tu o sytuacje gdy Państwa dane są nam niezbędne dla realizacji
umowy pomiędzy nami, także w zakresie czynności przygotowawczych do zawarcia
umowy;
• art. 6 ust. 1 lit. c – dane możemy przetwarzać także w związku z ciążącymi na naszej firmie
obowiązkami prawnymi – przykładem będą tutaj rozliczeniami podatkowe z Urzędem
Skarbowym;
• art. 6 ust. 1 lit. f – Państwa dane przetwarzamy także w innych celach, określanych jako
uzasadniony interes administratora; pod określeniem tym kryje się np.: przetwarzanie
danych w celu podtrzymania relacji biznesowych na przyszłość.
Powyższe podstawy mogą występować razem bądź w dowolnych konfiguracjach, w zależności
od natury relacji łączącej Państwa z naszą firmą.
1. Cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z
przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. W tym celu
wystarczy wysłać e-mail na adres office@infinitypower.pl Tą samą drogą możecie Państwo wnieść
sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Państwa danych. Państwa wniosek zostanie
niezwłocznie zrealizowany, chyba że dalsze przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie
konieczne (na przykład ze względu na przepis prawa, lub nierozwiązane sprawy
finansowe).Wskazujemy przy tym, że wycofanie zgody nie ma wpływu na prawidłowość
przetwarzania dokonywanego przez nas przed jej cofnięciem.
1. Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane osobowe, a komu ich nie przekażemy?
Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej naszej firmy będą mieć
wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki publiczne (urzędy etc.), jeżeli wystąpią
do naszej firmy z takim żądaniem w oparciu o ważną podstawę prawną. Państwa dane mogą być
także powierzone przez nas naszym zaufanym partnerom, jeżeli jest niezbędne dla sprawnego
funkcjonowania naszej firmy lub realizacji naszych usług dla Państwa. Może tu chodzić w
szczególności o wsparcie z zakresu: prawa, podatków, usług IT, lecz także partnerów
biznesowych z innych dziedzin. Dokładamy starań, aby powierzać dane jedynie sprawdzonym i
rzetelnym kontrahentom, w oparciu o przewidziane prawem instrumenty zabezpieczające
Państwa interesy w kontekście ochrony danych osobowych.
Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Nie będziemy ich także
przekazywać do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

1. Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – jeżeli jest to technicznie
możliwe, prawo wniesienia sprzeciwu, i wspomniane wcześniej prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
Wymienione prawa mogą być wyłączone albo ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest
zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
Poza powyższymi, w przypadku gdy uznają Państwo iż wasze prawa w zakresie ochrony danych
osobowych zostały naruszone, mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zależy od charakteru naszej
współpracy i legalnych podstaw do przetwarzania Państwa danych:
• Jeżeli dane przetwarzamy na podstawie zgody, to będą one przetwarzane do czasu
realizacji/wygaśnięcia celu dla którego zostały zebrane, lub do czasu wycofania tej zgody
przez Państwa;
• Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów przetwarzane są co najmniej do czasu
przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu realizacji umowy. Okresy przedawnienia
roszczeń wynikają z przepisów prawa, i mogą ulegać zmianom.
• Wymagany okres przetwarzania danych niezbędnych dla realizacji obowiązków prawnych
wynika z przepisów te obowiązki określających. Przykłady takich obowiązków to m.in.:
wymagana archiwizacja dokumentów księgowych czy dokumentacji pracowniczej i innych
umów objętych składkami ubezpieczeniowymi.
• Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu
wniesienia sprzeciwu przez Państwa, lub wygaśnięcia tego interesu.
Zanim skorzystasz z naszych usług – napisz do nas!
Wszystko zaczyna się od kontaktu. Czuj się swobodnie i pytaj nas o cokolwiek, opisz swoje
pomysły lub wyznacz nam najbardziej ambitne zadania.
Z przyjemnością wyjaśnimy wszystkie szczegóły, zaproponujemy dopasowane rozwiązania i
przedstawimy sensowną ofertę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Infinity Power International moich danych osobowych w
postaci adresu poczty elektronicznej, w celu przesyłania mi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, zgodnie z regulacjami
dot. świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dołącz do naszego Newslettera

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram